خدمات ما

خدمات میزان فرمان مسلمی :

 • میزان فرمان
 • پرس کمک
 • تنظیم جلوبندی
 • رفع لاستیک سائی
 • صدا گیری جلوبندی
 • عیب یابی جلوبندی
 • تنظیم کشیدن فرمان

 • تنظیم تعادل ماشین سر پیچ ها
 • تنظیم اتاق اتومبیل های شاسی بلند
 • تنظیم سر چرخ های اتومبیل های نسل جدید
 • تشخیص کجی سر چرخ ها و پرگار ، عمودی و افقی
 • واشر بندی و تنطیم اکسل عقب ( رفع سایش یک طرفه لاستیک )
 • تنظیم قلبرنگ فرمان اربک دار از پایین بدون دست زدن به قلبرنگ فرمان